Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση δαπανών για όσους εγκαθιστούν φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών έως 200.000 ευρώ θα μπορούν να κλειδώσουν φυσικά προσωπα επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα που προχωρούν στην αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περιγράφει τη διαδικασία τους όρους και τις λεπτομέρειες χορήγησης των ενισχύσεων που αφορούν την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζεται η νομική βάση, η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης των ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, και ειδικότερα όσον αφορά:
α) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

β) και ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς,

γ) εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα, και

δ) εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).

Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, και κατά συνέπεια τη μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Άρθρο 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κάθε μορφής και κάθε μεγέθους, που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα σε όλη την ελληνική επικράτεια και ειδικότερα σε νησιωτικούς δήμους.
Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως οι δύο τελευταίοι τομείς ορίζονται στον αρ. 5 του ΕΚ 1379/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Τις ενισχύσεις της παρούσας δικαιούνται και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την έννοια της τηρουμένων των προϋποθέσεων του ΕΚ 1407/2013 (L 352/1), με την προϋπόθεση ότι το σημείο φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις δαπάνες αυτές ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σημείων φόρτισης.
Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 4

Έναρξη εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται και για δαπάνες απόσβεσης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, ανάλογα το κίνητρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020.

Άρθρο 5

Ύψος των ενισχύσεων

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
Απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.
Άρθρο 6

Αρμόδια Αρχή ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Αρμόδια αρχή για τον αρχικό έλεγχο των προϋποθέσεων του εκάστοτε δικαιούχου περί τήρησης του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και των ορίων που περιγράφονται σε αυτόν σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ορίζεται με την παρούσα το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας διενεργούν έλεγχο σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας οφείλουν να τηρούν τα αρχεία που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 (δέκα) συναπτά οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.
Άρθρο 7

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης

Κάθε δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (τρέχον έτος χορήγησης της ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας και δύο προηγούμενα), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, μεταξύ των οποίων δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα ypen. gov.gr.

Η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ορίστηκε στο άρθρο 6, εξετάζει την αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης Ενισχύσεων και αποφαίνεται για δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξημένης έκπτωσης, δυνάμει του κανονισμού de minimis. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με το ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της αναλογούσας έκπτωσης δαπάνης δυνάμει της παρούσας, ξεπερνούν το όριο των 200.000 € ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση ή των 100.000 € ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση εφόσον πρόκειται για εταιρία που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, το αίτημα προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει σε ετήσια βάση ανά φορολογικό έτος του φορολογουμένου τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών Δ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται την προσαυξημένη έκπτωση δαπάνης με σχετικό έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
(α) Την επωνυμία του Δικαιούχου και τον διακριτικό τίτλο αυτού,

(β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

(γ) Το φορολογικό έτος του Δικαιούχου,

(δ)Το συνολικό ποσό της εν λόγω φορολογικής δαπάνης κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Επίσης μεριμνά για την αποστολή/διαλειτουργικότητα των απαιτούμενων στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Άρθρο 8

Όροι και Προϋποθέσεις του κινήτρου

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και λήψης του σχετικού κινήτρου έκπτωσης δαπάνης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης είναι:

Η επιχείρηση/δικαιούχος πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας ή σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας αντιστοίχως με το κίνητρο.
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί την κυριότητα του παγίου για τουλάχιστον δυο έτη μετά την αγορά του.
Η εφαρμογή των κινήτρων ενίσχυσης ισχύει αποκλειστικά για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό φόρτισης.
Τα σημεία φόρτισης θα πρέπει να είναι δημοσίως προσβάσιμα σύμφωνα με τον ορισμό της περ. (ε) του αρ. 2 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), εκτός της περίπτωσης που τα σημεία φόρτισης προορίζονται για χρήση από τους εργαζομένους της επιχείρησης.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
Άρθρο 9

Διαδικασία υπολογισμού του ισοδυνάμου ποσού ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο ισόποσο του φόρου εισοδήματος από το οποίο θα απαλλαχθεί η επιχείρηση που προέβη σε προσαυξημένη, λόγω του κινήτρου, απόσβεση.

Άρθρο 10

Ανάκτηση της ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων θα γίνεται ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογούντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 11

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, το συνημμένο Παράρτημα Ι.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Ο θρύλος επέστεψε: το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Ford Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού εισάγοντας στην ηλεκτρική εποχή της αυτοκίνησης ένα...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Ο Εντουάρντο Ραμίρεζ θα ηγηθεί του Hyundai Design Europe Center και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Hyundai σε επίπεδο σχεδιασμού στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια...

ΕΛΛΑΔΑ

Και νέα παρέμβαση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.  Κωστή Χατζηδάκη από το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος με επιστολή του ζητά...

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από την Πέμπτη (18/7) οι “κιτρινόμαυροι” έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του Μόουζες Οντουμπάτζο, ωστόσο ο παίκτης δεν βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο πρώην παίκτης του...

Advertisement