Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους έως 5.677 ευρώ στους υπάλληλους τους δημοσίου – Ποιους αφορά, πώς υπολογίζεται

Την καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής της παραγωγικότητας, συνολικού ετήσιου ύψους 35 εκατ. ευρώ προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Η ανταμοιβή θα μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, δεν θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα άρθρα 25 και 26 του νομοσχεδίου:

* Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται:

α) στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν στις υπηρεσίες ή είναι μέλη των συλλογικών οργάνων για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των Δράσεων, Εργων ή και ομάδας Εργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

β) σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και έργα συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς πόρους προγραμμάτων

γ) στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και ΕΈρευνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ενωσιακούς πόρους και από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

* Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ανά έτος.

* Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για το ενιαίο μισθολόγιο δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

* Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

* Το ΚΕΔΣ υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Από το ΚΕΔΣ εξαιρούνται οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του ΚΕΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Τι ισχύει σήμερα

Σημειώνεται ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος σήμερα μισθολογίου των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων είναι τα εξής:

1 Ισχύουν 4 κλίμακες βασικών μισθών, αποτελούμενες από 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από 19 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Στις κλίμακες αυτές οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν καταταγεί από την 1η-1-2016 ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα. Η μισθολογική εξέλιξη, δηλαδή η μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο γίνεται κάθε τριετία για τις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και κάθε διετία για τις κατηγορίες Τ.Ε. και Π.Ε.

2 Οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί, δηλαδή οι βασικοί μισθοί των νεοπροσλαμβανομένων, ανέρχονται σε 780 ευρώ για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε., στα 858 ευρώ για τους υπαλλήλους Δ.Ε., στα 1.037 ευρώ για τους υπαλλήλους Τ.Ε. και στα 1.092 για τους υπαλλήλους ΠΕ. 

3 Η μισθολογική εξέλιξη γίνεται ως εξής:

* Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας Υ.Ε., κάθε μισθολογική ωρίμανση, δηλαδή κάθε μετάβαση από το ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης τριετίας, σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 43 ευρώ.

* Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας Δ.Ε., κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης τριετίας σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 60 ευρώ.

* Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας Τ.Ε., κάθε μισθολογική ωρίμανση, δηλαδή κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης διετίας, σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 55 ευρώ.

* Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας Π.Ε., κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης διετίας σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 59 ευρώ.

4 Τα ποσά των επιδομάτων θέσης ευθύνης που καταβάλλονται στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων από το 2016 ανέρχονται σε:

* 1.400 ευρώ για τον γενικό γραμματέα υπουργείου

* 1.150 ευρώ για τον ειδικό γραμματέα υπουργείου

* 1.000 ευρώ για τον γενικό διευθυντή,

* 450 ευρώ για τον διευθυντή,

* 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή

* 290 ευρώ για τον τμηματάρχη

5 Η οικογενειακή παροχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο. Η παροχή αυτή εξακολουθεί να χορηγείται για ανήλικα τέκνα ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους. 

6 Οι γενικοί γραμματείς υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας (Μ.Κ. 19), πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154€) με το συντελεστή 1,5. Συνεπώς ο νέος βασικός μισθός γενικού γραμματέα υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231€. Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης οι αποδοχές του ανέρχονται πλέον στο ποσό των 4.631€ μηνιαίως. Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα το μπόνους του 15% για έναν γενικό διευθυντή με 35 έτη υπηρεσίας θα προκύπτει ως εξής:

– Μηνιαίος βασικός μισθός: 2.095€

– Επίδομα θέσης ευθύνης: 1.000€

– Αθροισμα μηνιαίων αποδοχών: 3.095€

– Υπολογισμός ετησίων αποδοχών: 3.095€ το μήνα Χ 12 μήνες = 37.140€.

– Υπολογισμός ετήσια ανταμοιβής 15%: 37.140€ Χ 15% = 5.571 €.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης,  παρευρέθηκε ως επίσημος προσκεκλημένος , στην επιστημονική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, με θέμα το...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι βαθμοί από τις 40 κριτικές επιτροπές μόλις είχαν ξεκινήσει να ανακοινώνονται από τους εκπροσώπους των χωρών στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και με σύντομο χρόνο παράδοσης είναι διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά η νέα Alfa Romeo Tonale. Με το πρόγραμμα...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η Volvo Car Hellas εξασφάλισε και διαθέτει άμεσα στην ελληνική αγορά έναν αριθμό από ετοιμοπαράδοτες εκδόσεις των SUV XC40, XC60...