Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψήφισμα Ι.Ν. Ευαγγελίστριας για την εκδημία τού Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κύρου Παντελεήμονος

Ἐν Χίῳ καί ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, σήμερον  τήν  25ην Ἰανουαρίου  2023  μ.Χ., ἡμέραν Τετάρτην καί  ὣραν 12ην μεσημβρινήν, τό  Ἐκκλησιαστικόν  Συμβούλιον  τοῦ  ἀνωτέρω  Ἱεροῦ  Ναοῦ  συνῆλθεν   εἰς   ἔκτακτον συνεδρίασιν,  ὑπό  τήν   προεδρίαν   τοῦ  Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χριστοφόρου  Γ. Γουρλῆ,  παρόντων τῶν μελῶν κ. Χρυσούλας Κυρλαγκίτση,  Νικολάου  Βουράκη, Κωνσταντίνου Γεωργούλη  καί  Εὐαγγελίας Σγούτα.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος ἀναγγέλλει εἰς τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τήν ἐκ τῶν προσκαίρων μετάστασιν καί πρός  τόν  Ἐξουσιαστήν  τῆς  ζωῆς   καί  τοῦ   θανάτου Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου γέροντος, τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

Ὁ Ἐφημέριος, ἀναφερόμενος μέ πολύν σεβασμόν εἰς τόν ἐκδημήσαντα, σημειώνει ὅτι ὑπῆρξεν τέκνον τῶν ἀειμνήστων καί εὐσεβῶν χριστιανῶν, τοῦ Στεφάνου καί τῆς Ἀριέττας Κοντογιάννη, οἱ ὁποῖοι ἐγαλούχησαν τά δύο τους παιδιά, τόν Νικόλαον (τό κατά κόσμον ὄνομα τοῦ μεταστάντος) καί τόν Ἀντώνιον « ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου ».  Ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ ἀείμνηστος μητέρα τους Ἀριέττα, ὑπῆρξε μητέρα μέ τήν ἔννοιαν τῶν λόγων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου « οὐ τό τεκεῖν ποιεῖ μητέρα, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς ». Αὐτή ἡ ἀνατροφή ἐκαλλιέργησε μέσα στήν ψυχήν τους τήν ἀγάπην πρός τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, τόν σεβασμόν πρός τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, ἐξαιρέτως πρός τό τρίπτυχον τῶν ἀξιῶν Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια

Ὁ μακαριστός, ἔχοντας τήν εὐχήν τῶν γονέων του, ἄφησε τήν γενέτειρά του, τήν μυροβόλον καί ἁγιοτόκον Χίον μας καί ὁδηγήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία μας, τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας, ὅπου ἐσπούδασε « τήν τέχνην τῶν τεχνῶν καί  ἐπιστήμην τῶν ἐπιστημῶν », τήν Θεολογίαν, εἰς τήν θεολογικήν σχολήν τῆς Χάλκης.

Ἡ Θεία Πρόνοια  ὥρισε νά ποιμάνῃ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Βελγίου, ὅπου ὡς « ὁ ποιμήν ὁ καλός », κατά τόν λόγον τοῦ Διδασκάλου Χριστοῦ, ἔθεσε τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων τῆς ποίμνης του καί ἐργάσθηκε ἀναλίσκοντας ὅλες του τίς δυνάμεις, προκειμένου νά ἐλκύσῃ αὐτά εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τήν κιβωτόν τῆς σωτηρίας.

Προσηλώθη στήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἀφιερώθη στήν Μπενελούξ (Βέλγιον- Ὁλλανδία- Λουξεμβοῦργον). Ὅμως ἡ καρδιά του δέν ἔπαυσε νά κτυπᾶ καί γιά τήν γενέτειρά του, τήν Χίον μας. Ἀπόδειξις τό γεγονός ὅτι κατ’ ἔτος ἐπισκεπτόταν τό Ἁγιονήσι μας ἀπό τά τέλη τοῦ Ἰουλίου ἕως σχεδόν τά τέλη Αὐγούστου, τελῶντας μέ ὑποδειγματικήν  εὐλάβειαν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς, μέ ἀποκορύφωμα τήν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου θυσίας κατά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Ἱερόν Ναόν μας.

Ἐμεῖς, ὡς Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χίου, καταθέτομε τήν εὐγνωμοσύνην μας δι’ ὅσα μᾶς ἐδίδαξε μέ τόν φωτισμένον καί ἐποικοδομητικόν λόγον του, τήν ἀγάπην του, τήν καλωσύνην του, τήν πραότητά του, τήν ἀγαθότητά του, τήν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς του καί τήν θεάρεστον βιοτήν του.

Ὑποκλινόμεθα, καταλήγει ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος, βαθυσεβάστως πρό τῆς σεπτῆς σοροῦ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἐν συνεχείᾳ, ὡς ἐλαχίστην τιμήν πρός τόν ἐκδημήσαντα, ὁ  μ  ο  φ  ώ  ν  ω  ς      ἀ  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι  ὅπως

1ον.  συμπροσευχηθῇ κατά τήν τελεσθησομένην ’Εξόδιον Ἀκολουθίαν του, 

2ον. ἐκφράσῃ τά θερμά συλλυπητήρια εἰς τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν τοῦ  ἐκλιπόντος καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ,

3ον.  ἀναρτήσῃ μεσιστίους τάς σημαίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τριήμερον,

4ον.  ἀναγράψῃ  τό   ὄνομα  τοῦ  μακαριστοῦ  εἰς  τά  Δίπτυχα τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ καί  μνημονεύηται  κατά  τάς  Θείας  Λειτουργίας,

5ον.  διαθέσῃ χρηματικόν ποσόν ἐκ τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου πρός ἀνακούφισιν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας εἰς μνήμην του, 

6ον. ἐκθέσῃ εἰς εἰδικήν προθήκην εἰς τήν Ἐνοριακήν αἴθουσαν τήν προσφερθεῖσαν ὑπό τοῦ ἰδίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν μας Ἀρχιερατικήν στολήν του,

7ον. δημοσιεύσῃ τό παρόν εἰς τόν τοπικόν τύπον, καί

8ον.  ἐπιδώσῃ ἀντίγραφον τοῦ παρόντος εἰς τόν ἀδελφόν τοῦ μεταστάντος.    

Συνετάγη τό παρόν καί ὑπογράφεται ὡς ἓπεται.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ

Σύμφωνα με πηγές για το ΚΥΣΕΑ σχετικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides», η χώρα θα συμμετέχει με την φρεγάτα «Ύδρα» που...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στον προγραμματισμό του Δήμου Χίου για το έτος 2024 ήρθε να προστεθεί η πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της...

ΧΙΟΣ

Ο Chiosrunning Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου σεβόμενος την πολύτιμη προφορά των γυναικών στην κοινωνία καλεί όλες να γιορτάσουν μαζί την γιορτή της γυναίκας. Σας περιμένουμε την...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο  καθηγητής του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αειφόρου Διαχείρισης Υδάτων...

Advertisement